Gorsa Ogeeyyii Fayyaa Dhimma Vaayirasii Koronaa
(COVID-19) ilaalchisee:


Haala biyyoota biraa irraa yoo ilaallu tatamsa'iinsi Vaayirasichaa biyya keenyattis dabaluu danda'a shakii jedhuun of eegannoon cimaan akka taasifamu qabu ergaan akka biyooleesaatti bifa adda addaatiin hawaasaaf darbaa jira . Kanaaf hojjatoonni keenyas ta'ee maamilootni keenya of eeggannoo cimaa akka gootan akkasumas hawaasa bal'aadhaaf hubannoo uumuun gahee keessan akka baatan isin gaafana.


* Yoo dandeessaan konkolaata keessatti wal-ukkaamsanii
deemuu irraa of qusadhaa.


* Yoo humnaa ol isinitti ta'ee fageenya keessan hanga tokko
eegadhaa.


* Akkasumas nama qufa'uuf haxxifatu irraa fageenya keessan
meetira 2 ol eegaa.


* Harka keenya dafnee dafnee saamunaan dhiqachuu qabna.

* Harka qulqulluu  hin taaneen gonkumaa ija, funyaaniifi afaan
keenya tuquu irraa of haa qusanuu.


* Gorsaaf ajaja ogeeyyoota fayyaatif ajajjamoo ta'uun,
weerara kana hanga dandeenyu haa ittisnuun.