WALQO tajaajilawwan qusannaa jiruufi jireenya hawaasa keenyaa guddisuu danda'an fedhii fi duudha maamilaa qorachuun gabaaf dhiheessee jira. Isaan keessaas QUSANNAAN INVASTIMANTII isa tokkoodha. #Qusannaan INVASTIMANTII maamila har'a qusachuun gara fuula duraatti konkolaataa ykn mana bitachuu barbaaduun kan qusatamuudha. Maamilli qusannaa kanaa yoo xiqqaate waggaa tokkoof walitti fufiinsaan qusachuun qaba. Maamilli kun gatii konkolaataa ykn mana bitachuuf karoorfatee dhibbeentaa 40% yemmuu qusatu WALQO karoora maamila kanaa dhugoomsuuf dhibbaantaa 60% ni liqeessaaf. #Bor waanta qabaachuuf feetan karoorfadhaa! Har'uma gara damee WALQO deemuun herrega qusannaa banadhaa; qusadhaa! . #WALQO wajjin imala milkii! Odeeffannoo dabalataa damee keenya naannoo keessan jiru dubbisaa.