Misooma qonna kuduraa fi fuduraa deeggaruuf dhaabbileen walii mallatteessan.

Waldaan Aksiyoona Liqii fi Qusannaa Oromiyaa, Biiroo Qonnaa Oromiyaa fi Dhaabbatni Misoomaa Neezerlandiis - SNV oomisha qonna kuduraa fi muduraa naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu deeggaruuf waliigaltee mallatteessan. Waliigaltee guyyaa har’aa magaala Finfinneetti mallatteeffame irratti akka ibsametti, Waldaan Aksiyoona Liqii fi Qusannaa Oromiyaa liqii Qr. Miliyoona 30 qonnaan bultoota 600 aanaalee Bachoo, Daawoo, Tajii, Dugdaa, Adaamii Tulluufi Zuwaay-dugdaa keessatti argamaniif kan liqeessu yoo ta’u dhaabbatni SNV qonnaan bultoota leenjisuu oomishtummaa isaanii guddisuuf ni hojjeta. Akkasumas, liqii WALQO dhiheessuuf wabii liqii (credit guarantee) dhibbeentaa 10% dhiheessuuf walii galeera. Biiroon Qonnaa Oromiyaas hojiirra oolmaa misooma kuduraafi fuduraa kana caasaa isaa sadarkaa sadarkaan jirutti fayyadamuun deeggarsa ogummaa ni taasisa. Waliingalteen taasisfame kunis hanqina faayinaansii qonnaan bulaa hiikuun qonnaan bultootni tajaajila liqii dhihaatuuf kanaan galtee qonnaa adda addaa kan akka sanyii filatamaa, xaa’oofi qoricha farra aramaafi ilbiisaa haala salphaan bitachuu kan dandeessisuudha. Sagantaan kun marsaa jalqabaatiif aanaalee muraasa keessatti bifa yaaliitiin kan eegale ta’us bu’uun isaa madaalamuun akka naannootti baballisuufis akka karoorfame ibsameera.